Photo flashback

'Yes Day' star Jennifer Garner's photo flashback