'Shaft' star

Samuel L. Jackson: 15 reasons we love the 'Shaft' star